Podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy

         Podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy

Zpracováno na základě vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006 ,o předškolním vzdělávání; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 34, § 35 a § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • Termín, místo a dobu přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem (bývá převážně v období měsíce května předcházejícího školního roku, pro který bude dítě do MŠ zapsáno), o termínech zápisu pro následující rok je veřejnost informována prostřednictvím nástěnky v budově MŠ. Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Pardubicích a ze spádového školského obvodu č. 3.
 • Žádosti rodiče vyplňují prostřednictvím webové aplikace Magistrátu města Pardubic.
 • Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovršily pěti let do 31.8. daného kalendářního roku.

  Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů.

 • O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 • Po ukončení zápisu dětí do MŠ informuje ředitelka školy zákonné zástupce dítěte zasláním "rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ",případně "rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ na zkušební dobu - a to v případě, není-li při zápisu do MŠ zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám MŠ a zároveň informuje zákonné zástupce dítěte o možném „ rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“. Všechny přijaté žádosti v řádném termínu jsou obodovány dle stanovených kritérií pro daný školní rok. Ředtielka školy přijíma na daný školní rok nové děti do kapacity školy.
 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole.
 • O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka školy dle podmínek školy a to na základě žádosti zástupce dítěte a písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Děti mladší 3 let mají možnost měsíc před dovršením tří let absolvovat adaptační program / návštěvu zařízení po dohodě s ředitelkou v rozsahu 4 návštěv po dobu 1 hodiny se zákonným zástupcem. Dítě musí být připraveno na zvládnutí pobytu v předškolním zařízení zejména v těchto oblastech - dítě nenosí již plíny a dokáže si říci, že potřebuje na WC, dítě zvládá jednoduché sebeobslužné úkony a dokáže jíst lžící a pít z hrníčku.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku
 • Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonného zástupce dítěte, jestliže:
 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí školné nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady
 • Ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2023
Fišerová Šárka – ředitelka školy


© 2024, Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑