dodatek ke školnímu řádu - protiepidemické opatření

01.09.2020 13:35

Příloha školního řádu č. 2

Provoz mateřské školy v období uplatňování protiepidemických opatření

Tato směrnice upravuje v souladu s manuálem MŠMT „PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 (manuál)" ze dne 17. 8. 2020 základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Směrnice stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním SARS-Covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

S ohledem na současnou celosvětovou pandemii upozorňujeme, že žádné z následujících epidemiologických opatření nemohou zcela eliminovat možnost přenosu SARS-COVID-19 a vyloučit možnost nákazy touto nemocí v podmínkách mateřské školy. Vedení mateřské školy v této souvislosti provádí důslednou osvětu mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci s cílem destigmatizovat onemocnění a umožnit všem bezproblémový návrat do školy.

V souladu s Manuálem MŠMT garantuje mateřská škola dodržování následujících hygienických kritérií snižujících nebezpečí přenosu virových a jiných nakažlivých onemocnění:

VSTUP DO AREÁLU ŠKOLY A DO BUDOVY

Ředitelka školy stanovuje pobytovým prostorem obě budovy mateřské školy. Do pobytových prostor nemají až na časově přesně omezené výjimky povolen vstup žádné jiné osoby kromě zaměstnanců školy, zákonných zástupců dětí a dětí navštěvujících tuto mateřskou školu.

 • Rodiče se zdržují pouze v místech vyhrazených, zpravidla na školním dvoře, v prostorách hlavního vchody, šatnách dětí a na schodišti školy.
 • Rodiče dodržují ve vymezených prostorách odstupy od ostatních osob 1,5 m. V případě většího počtu osob v šatnách dětí a na schodišti / 4 dospělí a více – v MŠ Benešovo a 2 osoby a více v MŠ Češkova/ budou mít zakrytá ústa a nos rouškou.
 • V případě nedodržování počtu osob v šatnách dětí a nezakrytí úst a nosu, bude ředitelkou školy nařízeno nošení roušek v celé budově obou škol a to pro zákonné zástupce dětí.
 • Rodiči si odvádějí děti po obědě v přesně daném čase:
 • MŠ Češkova v 12,00 hod
 • MŠ Benešovo – 1. poschodí v 12,00, 2. poschodí v 12,15

Pro všechny osoby nacházející se v areálu mateřské školy platí v případě vyhlášení epidemiologicky rizikového stupně onemocnění v místě povinnost důkladného zakrytí úst a nosu.

 • Do MŠ přivádí dítě jeden zákonný zástupce nebo jedna osoba blízká uvedená v evidenčním listu dítěte.
 • U vstupu do pobytových prostor školy je umístěna virucidní dezinfekce v rozprašovači, kterou dospělé osoby musí po příchodu do mateřské školy použít. Děti si otírají ruce při příhodu do budovy vlhčeným ubrouskem.
 • V případě podezření na výskyt virového onemocnění v místě nebo ve škole se provádí ranní zdravotní filtr, tj. se dětem se měří u vstupu teplota bezkontaktním teploměrem. O výsledku měření je bezodkladně informován zákonný zástupce, který dítě do mateřské školy přivádí. Dle doporučení odborné lékařské veřejnosti je fyziologická tělesná teplota do 37C.
 • Děti si s sebou přinášejí pouze jednu hračku. Za její pravidelnou dezinfekci odpovídá rodič.
 • Rodič v pátek odnáší dítěti použité oblečení / pyžamo, použité oblečení ve třídě a na zahradě/ a v pondělí donese dítěti čisté.

  PROVOZ TŘÍD
 • Třídy jsou v provozu dle harmonogramu pro aktuální školní rok.
 • Vzdělávací aktivity dětí nejsou omezeny, v případě nutnosti jsou pouze jinak strukturovány a organizovány.
 • Mateřská škola omezí epidemicky rizikové činnosti na minimum, např. podávání rukou, dlouhý fyzický kontakt mezi dětmi a dětmi a učitelkami.
 • Děti z různých tříd se spojují pouze v časech 6:30 - 7:15 / 7,30 v MŠ Češkova /a od 15:45, kdy je významně snížený počet dětí ve třídách a je možno zajistit potřebný sociální odstup.
 • Společné aktivity ve třídách a vnitřních prostorách mimo školu se pořádají nejvýše pro děti ze dvou tříd, maximálně však pro 50 dětí
 • Společné akce na zahradě školy se pořádají pro všechny děti, bude však dodržen sociální odstup mezi skupinami max. 50 dětí.
 • Společné aktivity s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky dětí se pořádají pouze mimo školní budovu, kromě první schůzky, kdy mají rodiče ve třídě svých dětí na ústech a nose roušku a dodržují dezinfekční opatření. Všichni dospělí účastníci dbají na dodržení protiepidemických opatření vyhlášených v místě a čase konání akce.
 • Děti jsou vedeny k důslednému mytí a dezinfekci rukou a to několikrát denně používáním virucidních mýdel na ruce.
 • Zaměstnanec školy může použít v kontaktu s dětmi i ostatními osobami osobní ochranné pomůcky.

  ÚKLID A DEZINFEKCE
 • Třídy, šatny a umývárny se krátce a intenzivně větrají každých 30 minut.
 • Třídy, šatny a umývárny se dezinfikují ráno a odpoledne.
 • Hračky a didaktické pomůcky se průběžně v daném týdnu otírají dezinfekcí,
 • Odpadkové koše se vynášejí denně odpoledne.
 • Uklízečky čistí a dezinfikují třídy, šatny, jídelny a chodby, k nimž jsou trvale přiděleny. Společné prostory zejména pak místa, jichž se může dotýkat vysoký počet osob, dezinfikují denně v 6:15, v 9:00, ve 12:30 a 15:00 vždy před a po příchodu rodičů.
 • Škola pere ložní prádlo formou služby. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Škola používá igelitové obaly na jedno použití, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Použité prádlo se skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru.

  STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM
 • Děti se stravují po třídách v jídelnách na svém patře.
 • Míra jinak běžných samoobslužných činností dětí (příprava příborů, talířů, výběr potravin, příprava vlastní porce jídla při svačině aj.) je po dobu nezbytně nutnou snížena na minimum.
 • Pitný režim se děje s použitím plastových hrníčků pro každé dítě.
 • Provozní zaměstnanec nápoje doplňuje dle potřeby a vyměňuje čisté hrníčky
 • Školní kuchyně i jídelna důsledně dodržují zásady správné výrobní a hygienické praxe. Příprava jídel se děje v souladu s pravidly stanovenými v HACCAP, mytí nádobí se děje v myčkách při min. teplotě min. 60 °C.

  PODEZŘENÍ A VÝSKYT VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ
 • Pokud se u dítěte projeví během dne příznaky virového nebo jiného nakažlivého onemocněni, informují o této skutečnosti učitelky ředitelku školy a zákonné zástupce.
 • Zákonný zástupce je povinen si dítě z mateřské školy bezodkladně vyzvednout, aby nedošlo k nákaze dalších dětí a zaměstnanců školy.
 • Dítě s podezřením na výskyt virového nebo jiného nakažlivého onemocnění vyčká příchodu zákonného zástupce v místnostech k tomu školou vymezených
 • Rodič vybaví dítě 1ks podepsané roušky v igelitovém sáčku, která bude v kapsáři dítěte.
 • Dítě se vrací do mateřské školy na základě kladného doporučení lékaře nebo KHS LK.
 • Při výskytu onemocnění Covid - 19 v rodině dítěte, zákonný zástupce dítěte okamžitě informuje KHS, praktického lékaře a ředitelku školy.

Zákonný zástupce pravidelně sleduje aktuální zveřejňované informace na školním webu a na nástěnkách školy.

 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění {včetně SARS-Covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

  DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 • Povinnost se distančně vzdělávat se týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Škola přizpůsobí distanční vzdělávání individuálním podmínkám dětí, není např. plošně vyžadován vzdálený přístup ke vzdělávacím aktivitám. Distanční úlohy mohou být dětem doručovány i náhradním způsobem (osobně, poštou, na www stránkách školy)
 • Škola bude v případě nutnosti poskytovat distanční formu vzdělávání dětem průběžně nabízet soubor vzdělávacích aktivit, které budou zpracovávány v souladu s hlavními principy rozvoje osobnosti předškolního dítěte s cílem dosáhnout rozvoje klíčových kompetencích dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Desatera předškoláka.
 • Děti odevzdávají doklady o splnění aktivity s podporou rodičů např. fotodokumentací nebo jiným způsobem (poštou, osobním doručením do schránky školy).

Ředitelka školy Šárka Fišerová


© 2024, Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑